Kê hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn năm học 2021 - 2022

 4/9/2021

UBND HUYỆN HÒA VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ KIM LĂNG

              

                  Số …./KH-THLKL

              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hòa Vang, ngày  27  tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022

 
 
 


             Thực hiện Công văn số 594/ PGDĐT-THCS ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022,

  Trường Tiểu học Lê Kim Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022 qua mạng Internet khi học sinh chưa đến trường cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo

- Nhà trường cập nhật và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo đến cán bộ, giáo viên toàn trường.

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua trang zalo trường để thống nhất các phương án triển khai các hoạt động chuyên môn đầu năm hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên kích hoạt lại hệ thống dạy học trực tuyến bằng phần mềm Zavi nhằm chuẩn bị tốt cho công tác dạy học trực tuyến.

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh kế hoạch ôn tập kiến thức, tổ chức tuần làm quen (Lớp 1) bằng hình thức trực tuyến thông qua trang Website của trường để phụ huynh đồng thuận, phối hợp.

 2. Công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm

- Giáo viên được tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến Zavi để tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh (có thể kết hợp với các phần mềm, các ứng dụng khác để hỗ trợ thêm về việc tương tác, chấm chữa bài cho học sinh,...);

- Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 4/9/2021, giáo viên chủ nhiệm theo danh sách học sinh của lớp, tạo nhóm Zalo (hoặc Email, Facebook...) để trao đổi, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt phần mềm học tập; liên hệ, tổng hợp những học sinh không có điều kiện học tập qua internet báo cáo với nhà trường để có kế hoạch hỗ trợ.

Tổ chức gặp học sinh, bầu Ban cán sự lớp, phân chia tổ (nhóm học tập), xây dựng nội quy lớp học, giao nhiệm vụ cho các thành viên tổ, nhóm cụ thể.

Giáo viên thông báo tài liệu học tập của học sinh trong năm học, giới
thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo
khoa, đồ dùng học tập của học sinh theo quy định tối thiểu; giới thiệu, giúp học sinh làm quen với chương trình học tập, phương pháp học tập, lớp học, môn học.

Giáo viên trao đổi và hướng dẫn một số nội dung để học sinh tiếp cận và
nắm được điều lệ, nội quy nhà trường; quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh
về học tập và rèn luyện; một số nguyên tắc về văn hóa ứng xử trong trường, lớp.

Giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn để học sinh, tiếp cận với sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam số hóa để thuận tiện hơn trong quá trình học tập khi chưa kịp chuẩn bị sách giáo khoa đầu năm học.

           3. Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn đầu năm

- Thời gian thực hiện: Trong 2 tuần đầu tiên (từ ngày 6/9/2021 đến ngày 17/9/2021), các khối lớp tiến hành ôn tập kiến thức cho học sinh các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, tổ chức “Tuần lễ làm quen” (đối với khối lớp 1). Từ ngày 06/9/2021, bắt đầu tính tuần 1 theo khung kế hoạch thời gian năm học cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp.

         - Tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của các khối lớp 2,3,4,5 trong 2 tuần đầu tiên theo sự thống nhất của cả khối. Gửi nội dung ôn tập về PHT phê duyệt hạn cuối ngày 03/9/2021.

          - Mỗi giáo viên chủ nhiệm dựa trên khung thời khóa biểu đính kèm (Phụ lục 1), trao đổi với phụ huynh, thống nhất khung thời gian giảng dạy phù hợp với điều kiện của lớp mình phụ trách; đảm bảo HS và PHHS đều nắm được thời gian biểu để hỗ trợ thực hiện tốt cũng như PHHS quản lí được việc học của con. Sau khi thống nhất khung thời gian dạy học, tổ trưởng chuyên môn tổng hợp và gửi thời khóa biểu về nhà trường (Phụ lục 2).

                - GVCN rà soát, nắm số lượng học sinh không thể tham gia học tập qua Internet, tiến hành cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu giấy hoặc hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức khác phù hợp khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Sau khi ổn định việc giảng dạy, tổ trưởng chuyên môn tổng hợp báo cáo về nhà trường số học sinh tham gia học trực tuyến ở mỗi lớp, số học sinh chưa hoặc không tham gia (nguyên nhân) (Phụ lục 3), báo cáo thực hiện hạn cuối ngày 10/9/2021.  

                     - Giáo viên thực hiện nội dung ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của tổ chuyên môn; thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh.

- Tổ chức “Tuần lễ làm quen” đối với lớp 1:

+ Giáo viên lựa chọn những nội dung kiến thức, kĩ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1 (Hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến 10...; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ...);

+ Sau tuần làm quen, khi vào chương trình nhưng học sinh chưa đến trường, nhà trường sẽ chỉ đạo TTCM, giáo viên điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp, soạn bài dạy học qua Internet, chú trọng đến đọc, viết và tính toán cho học sinh.

Đối với học sinh lớp 2, 3, 4 và 5:

+ Giáo viên thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập kiến thức, giao nội dung ôn tập, bài tập và sửa bài cho học sinh; rèn luyện thêm kĩ năng học tập cho học sinh; giáo viên cần theo dõi quá trình tham gia học trực tuyến của học sinh cũng như quản lí việc tự học của học sinh (có thể bằng cách điểm danh học sinh ở từng buổi học cũng như yêu cầu cá nhân, nhóm học sinh trả bài, nộp bài tập đã giao,..)

+ Sau 2 tuần ôn tập, nếu học sinh chưa được đến trường, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tiến hành dạy học qua Internet nội dung bài mới cho học sinh.

             - Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thầy cô liên hệ trực tiếp với CBQL nhà trường để có sự chỉ đạo kịp thời.

 

             Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022 của nhà trường, đề nghị các tổ chuyên môn và tất cả giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- TTCM, GV (để t/h);                                                               (Đã kí)

- Lưu: VT, BPCM (Giang).

                                                                                                   Phạm Thị Minh Hiếu

 

 

 

 

                                                                 PHỤ LỤC 1

Thứ

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

 

Hai

 TV, Toán

TV, Toán

TV, Toán

AV

(4.1;4.2; 4/3)

AV

(5.3; 5.4)

 

Ba

 

 

AV

(3.1;3.2; 3.3)

TV, Toán

TV, Toán

 

TV, Toán

TV, Toán

TV, Toán

AV

(4,4; 4.5; 4.6)

TV, Toán

Năm

 

 

AV

(3.3; 3.4;3.5)

TV, Toán

AV

(5.1; 5.2)

Sáu

TV, Toán

TV, Toán

TV, Toán

TV, Toán

TV, Toán

 

Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     PHỤ LỤC 2

                                              THỜI KHÓA BIỂU KHỐI ………..

Thứ

Môn

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Lớp ….

Lớp …..

Lớp …..

Lớp ……

Lớp ……

Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  PHỤ LỤC 3

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HỌC SINH

THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI.....

 

TSHS

Số học sinh tham gia học trực tuyến

Số học sinh chưa tham gia học trực tuyến

Số lượng

Nguyên nhân

 

Lớp 1/2

 

 

 

 

Lớp 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục