Kê hoạch triển khai các hoạt động chào mừng năm học mới 2021 - 2022

 4/9/2021

UBND HUYỆN HÒA VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ KIM LĂNG

              

                  Số …./KH-THLKL

              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hòa Vang, ngày     tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022

 
 
 


             Thực hiện Công văn số 2428/ SGDĐT-CTrTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở GD&ĐT, Công văn số 584/ PGDĐT- THHC ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022,

  Trường Tiểu học Lê Kim Lăng triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của trường về chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới!” do Sở GD&ĐT phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện.

a) Nội dung

- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2021-2022 tại các trường học, địa phương trên địa bàn thành phố;

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; của phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới;

- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị cho năm học mới;

- Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố.

b) Thời gian phát sóng: 7h00 ngày 05/9/2021 trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Phát lại cùng ngày vào lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h trên kênh DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

2. Triển khai các hoạt động chào năm học mới tại trường

a) Thời gian: Từ 7h30 ngày 05/9/2021.

b) Nội dung

- Giới thiệu Thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới (Nội dung Thư được đăng tải trên Website của trường: http://thlekimlang-hoavang.edu.vn/index.html và Group của các lớp) (Phân công cô Lê Thị Huyền và 26 GVCN thực hiện).

- Giới thiệu tổng quan về nhà trường thông qua Video Clip đăng tải trên Website của trường: http://thlekimlang-hoavang.edu.vn/index.html (Phân công cô Lê Thị Thùy Giang PHT thực hiện).

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022 (Được đăng tải trên Website của trường: http://thlekimlang-hoavang.edu.vn/index.html ).

- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở lại trường học tập (Phân công cô Huỳnh Thị Thanh Tú NVYT thực hiện và đăng tải trên Website của trường: http://thlekimlang-hoavang.edu.vn/index.html và Group của các lớp ).

- Giới thiệu GVCN, GVBM và học sinh từng lớp, hoạt động chào năm học mới của lớp,… thông qua Video Clip đăng tải trên Group của từng lớp (Phân công GVCN thực hiện).

 

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022 của Trường Tiểu học Lê Kim Lăng. Nhà trường yêu cầu toàn thể CB, GV, NV khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);                                                   (Đã kí)

- Lưu: VT, HT.

                                                                                                      Phạm Thị Minh Hiếu

 

 

 

 

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục