Tuần lễ học tập suốt đời

 3/10/2022

     Thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 232/UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, sáng ngày 3/10/2022 trường Tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 cho toàn thể CBGVNV và học sinh.

      Qua đây nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

     Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

     Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện nhà trường.

     Các hoạt động được triển khai cho CBGVNV, HS toàn trường và được duy trì thường xuyên.

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ.Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục