Quyết định ban hành giá dịch vụ vệ sinh, phụ lục ăn bán trú, phụ lục bán trú đầu năm, định mức trái nghiệm năm học 2023-2024

 28/9/2023

   Đầu năm học 2023-2024 Trường tiểu học Lê Kim Lăng ban hành Quyết định  giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ bán trú, vệ sinh năm học 2023-2024. Dưới đây là đường Link để vào xem chi tiết.

https://drive.google.com/drive/folders/16LGKJaPBSrUzRfAu2ko9pjnRGrAKnQCb?usp=sharing


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục